В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції.

Попри всю відірваність значної частнини української економіки від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів), вирішувати дилему про те, кому врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету - Росії з її проектом ЄЕП чи об`єднаній Європі, що розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та взаємодії з транснаціональним капіталом.

І уряд, і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України як ніколи. Адже ні держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб продемонструвати сеанс „одночасної гри” на майданчиках, на яких діють принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у багатовимірному простірі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі уявлення про національно-державну іділію в умовах кризи „міжнародного порядку” стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до „шоку глобалізації”.

У той же час, навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в інтеграційних проектах (ЕС чи ЄЕП). Ні серед політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на питання – а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне об`єднання. Замість реального визначення у багатовимірному світі нових загроз та можливостей, Україна і далі блукає „у трьох соснах”:

  • І влада, і опозиція намагаються залучити зовнішньополітичних гравців на поле внутрішньополітичної конкуренції, нехтуючи при цьому національними інтересами і звужуючи „коридор можливостей” для країни в майбутньому;
  • Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації та глобалізації;
  • Перехід від економічної автаркії, що була обумовлена специфікою первинного накопичення капіталу, до фронтальної інтернаціоналізації всіх сторін життєдіяльності держави, економіки, соціуму, наполегливо підмінюється вибором між „Сходом” та „Заходом”.

Нарешті, на 12 році незалежності, ні у держави, ні у політичних сил, що представлені у парламенті немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії яка б не тільки декларувала, але й пропонувала технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Нажаль, з цих питань навіть відсутня змістовна та побудована на аргументах, а не на передвиборчих ідеологемах загальнонаціональна дискусія.

Ми переконані у тому, що тільки розгортання широкого громадського обговорення цих питань дозволить зробити крок до подолання морально застарілих підходів та уявлень про Світ та Україну, про Україну у Світі.

Запрошуючи наших читачів, авторів та експертів до нового діалогу, ми сподіваємося спільно знайти відповіді на питання, які пов’язані з перспективами участі України в процесах інтернаціоналізації, глобалізації та макрорегіональної інтеграції. Ми розраховуємо на діалог, в якому замість відтворення стереотипів, що пов`язані з ідеологією „фортеці, що в облозі”, розпочнеться обговорення глобальних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, і визначатимуть наше майбутнє на найближчі десятиліття.

Свернуть

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Кто получит глобализационный дивиденд?

В достаточной ли мере Украина задействована в процессах глобализации?

На мой взгляд, Украина даже чрезмерно включена в процессы глобализации, которые развернулись с особой динамикой и остротой после холодной войны и крушения биполярного мира. Нужно учитывать, что у нас только формируются дееспособные государственные институты, равно как и политическая нация. Поэтому, украинская чрезмерная открытость, распахнутость глобализационным ветрам является как двигателем развития украинской государственности и поиска своего места на карте мира, так и тормозом процессов образования нации, формирования мощной «внутренней» экономики.

Приведу конкретный пример. Сегодняшний экономический рост в Украине обеспечивается благодаря внешним конъюнктурным факторам и трендам, которые складываются на мировых и макрорегиональных рынках. Экономический рост в Украине экспортно ориентирован (от 7 до 14 % роста промышленного производства обеспечивается в основном за счет внешних рынков). С другой стороны, включенность украинского производства и финансовых потоков в глобальную финансовую карту приводит к тому, что этот экономический рост не ощущает население и к тому, что результатами промышленного производства пользуется лишь незначительная, продвинутая, глобализированная прослойка украинской элиты (то есть так называемые олигархи).

В связи с этим украинская экономика, как и наш социум, стали фактически бисекторальными. Одни сектора экономики (энергетика, металлургия) замкнуты на внешние рынки и финансовые потоки, динамика которых определяется за пределами Украины. Эти сектора и снимают ренту с конвертации украинского природного и промышленного ресурсов на глобальный рынок. В то же время, остаются экономические сектора, замкнутые в национальном пространстве, которые не получают внешних импульсов роста. Свои же собственные, внутренние импульсы для развития эти сектора произвести пока не способны.

Таким образом, одна часть нашего общества познает глобализацию, работая на промышленных и металлургических гигантах, другая часть - фактически включилась в неконтролированную «трудовую глобализацию» через трудовую эмиграцию в различные страны. Существует и третья часть украинцев, которая просто законсервировалась в своем нынешнем положении безо всяких перспектив на то, чтобы получить «дивиденд от глобализации».

Сегодня не стоит проблема для той или иной страны включаться или не включаться в глобализацию (кроме Северной Кореи или других «несостоявшихся» государств). Главный вопрос: на каких условиях включаться в глобализационные и региональные интеграционные потоки, и сумеет ли страна получить от этого «профит». Ведь в противном случае, страна рискует стать банальным ресурсом для того, чтобы «глобализационный дивиденд» зарабатывали на ней другие страны.

Может, в таком случае Украине и не следует принимать участие в каких-либо интеграционных проектах?

Интеграция является не самоцелью, а лишь средством конкурентоспособности и выживания политической нации. Поэтому всегда нужно оптимизировать процесс интеграции и определять, на сколько он способствует реализации национального проекта, национальной модернизации, укреплению позиций в мире, увеличению привлекательности страны.

Особенно это важно для страны такого масштаба, как Украина. Ведь Украина не такое маленькое государство для того, чтобы однозначно выбрать включение в какое-либо крупное интеграционное объединение, как это сделали, например страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Наша страна является государством среднего уровня по территории, по масштабам, по амбициям. Мы не микрогосударство, которое обладает лишь атрибутами формального суверенитета, а фактически неоколонизировано крупными транснациональными игроками. Но мы и не такое большое государство, чтобы претендовать на статус суверенного центра притяжения.

Украине (по крайней мере, пока) не по силам стать экономическим гигантом и сформировать свое гравитационное экономическое интегративное поле, как это сделали США, Евросоюз, Китай и пытается сделать Россия. Поэтому для нас важно всегда четко оптимизировать национальные и глобальные задачи, интеграционистские и протекционистские меры экономической политики, соотношение экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) ритмов экономического развития.

Если перевести эти размышления в практическую плоскость, то, во-первых, нам не следует привязываться к какому-либо центру политического притяжения. Нужно интегрироваться повсюду, где только возможно, и с кем только возможно, то есть работать на многих интеграционных площадках, тем самым, уберегая себя от неоколониалистской экономической зависимости, на которую сегодня обречено слабое государство.

Во-вторых, нам необходимо взаимодействовать с другими сильными государствами и надгосударственными объединениями, проникать - куда можно, и везде - где нужно. И, в-третьих, Украина должна участвовать не в закрытых блоках, а предпочитать открытую региональную интеграцию. К закрытым блокам я отношу тот же ЕС, или ЕЭП, предполагающие внутренние преференции для своих полноправных членов.

Если ЕС и ЕЭП – это закрытые объединения, то какие же тогда являются открытыми?

Это зоны свободной торговли, предполагающие более свободные режимы перетока капиталов и ресурсов. Поэтому, было бы полезно поучаствовать в зоне свободной торговли с Россией, не строя планов на полную экономическую включенность в какое-либо объединение. Для Украины это было бы выгодно, поскольку дало бы возможность посмотреть на то, как будет изменяться ситуация и экономическая карта большой Европы и сможет ли Россия создать с Европой общее экономическое пространство. В этом пространстве Украина могла бы поучаствовать в качестве самостоятельной единицы.

Таким образом, если взаимодействовать с экономическими блоками, то лучше всего это делать в рамках зоны свободной торговли, но на данный момент наиболее оптимальным для нас является взаимодействие на двусторонней основе с основными центрами экономического влияния.

Если Украина будет интегрироваться со всеми, то не исключено, что ее поставят перед выбором идти в ЕС или же в ЕЭП. Что делать в таком случае?

Украина сейчас не готова интегрироваться в Европу с точки зрения экономических и государственных кондиций. Но с другой стороны, украинские элиты не желают связывать себя долговременными интеграционными соглашениями с Россией, поскольку это перекроет ей пространство выбора, которое может возникнуть через 10-15 лет.

Евроинтеграционная идея для Украины во многом носила характер общенациональной онтологии, на базе которой оформлялась национальная идея, дающая возможность стране формировать внутреннюю идентичность. И эта задача уже выполнена. По этому сегодня проблема евроинтеграции переводится из идеологического состояния в более практическое.

В то же время нам и не нужно добиваться полноправного членства в Евросоюзе, учитывая то, что Украина выбирает свой путь в глобализации. Путь Украины в глобальную экономику внеблоковый, инклюзивный, а не эксклюзивный. Именно в этом, так сказать, интеграционная эксклюзивность, особость Украины. Мы должны работать не посредством шкалы национальное-региональное-глобальное, а по шкале национальное-глобальное, минуя (пока) промежуточный уровень региональных экономических интеграционных объединений.

Таким образом, Украина станет пограничной, буферной территорией. Но разве это комфортное положение для страны?

Судьба Украины быть лимитрофной страной и иметь пограничную, транзитную экономику. И в этом есть свое преимущество, ведь оно дает возможность стать полигоном апробации многих экономических моделей. Мы могли бы стать «понтоном» между ресурсно богатой экономикой России, азиатскими экономиками Японии, Китая, стран юго-восточной Азии, потенциально сильными ресурсными экономиками Ближнего и Среднего Востока и европейской постиндустриальной экономикой.

Не нужно чрезмерно демонизировать образ буферности, ведь порой такое состояние дает стране возможность для укрепления своей государственности. Если стоит вопрос о выборе: буфер или поглощение в качестве бесправного донора, то пусть лучше будет буфер, который создаст возможность определенной исторической и культурно-экономической передышки. Буферность дает возможность играть на балансировании, накапливая свой собственный ресурс, при помощи которого через какое-то время можно решить исход интеграционного выбора в свою пользу. Тогда этот выбор будет диктоваться не слабостью страны, а ее экономическим интересом.

Хочу подчеркнуть, что если бы ряд центрально-европейских государств не побывали между Первой и Второй мировыми войнами в роли буфера, то они бы сегодня не стали членами европейского сообщества. Поэтому к буферу надо относиться не с эмоцией, а с рацией, и видеть что территориальный промежуток в рамках исторического промежутка может создать кумулятивный эффект мощи нации и формирования ее кондиций.

Важно также заметить, что и украинская национальная буржуазия заинтересована в умеренном и дозированном продвижении Украины в различные интеграционистские объединения, поскольку, в противном случае, она будет поглощена либо российским, либо трансевропейским капиталом.

Мы перешли к вопросу транснационального капитала. Как Вы считаете, возрастание числа транснациональных корпораций будет способствовать украинскому развитию, или же наоборот?

Транснациональные корпорации – это легальный, знаковый и важный фактор глобальной экономики. Он представляет собой, прежде всего финансовые потоки, определяющие состояние власти в той или иной стране, уровень экономики и уровень благосостояния. Если в страну не будут поступать потоки транснационального капитала, то такая страна обречена на традиционалистскую консервацию. Если раньше основной целью для государств было недопущение избыточной массы иностранного капитала в страну, то сейчас страны конкурируют за то, чтобы быть реципиентом зарубежных капиталовложений. С этой точки зрения, международные потоки капитала оказывают влияние на уровень экономики, уровень потребления, уровень благосостояния и, соответственно, на стабильность и легитимацию власти в стране.

В то же время, за трансграничным капиталом кроются и риски для той или иной страны, связанные с движением «горячих денег», «портфельных инвестиций», которые вкладываются в спекулятивные, быстрые проекты. И если в стране возникают элементы дестабилизации, то эти быстрые деньги изымаются из экономики, создавая опасность дефолта, финансового кризиса, что, собственно, было продемонстрировано в России и частично в Украине в 1998 году.

Сегодня государство теряет контроль над международными транзакциями капитала, поэтому проблема регулирования финансовых потоков для той или иной страны стоит очень остро. Лучше, чтобы это были деньги стратегических инвесторов, лучше чтобы они конвертировались в новые технологии, новые производства, новые рабочие места. И главное чтобы эти капиталы создавали добавленную стоимость, новые технологии, чтобы рос ВВП, повышалось благосостояние людей, страна получала новые экономические кондиции. Поэтому проблема состоит не в том, нужен ли транснациональный капитал, или нет, а в том, в какой форме и с какими целями и последствиями он придет на ту или иную территорию.

Очень важным является и то, в какой стране ТНК платят налоги. Или они их платят здесь (по месту производства) и тогда эти налоги идут в национальный бюджет или же они в наглую выкачивают из страны последние ресурсы роста.

А способен ли украинский капитал на создание транснациональных корпораций?

В Украине появляются только первые признаки ТНК, причем транснациональных корпораций внутреннего производства, среди которых тот же Индустриальный союз Донбасса. Более того, это ТНК, производящие добавленную стоимость, и сейчас они ищут рынки вложения своего капитала в Центральной Европе, России и других странах. Выйти на эти рынки будет очень трудно, поскольку мы вступаем в схватку с амбициями корпораций других государств. Однако, сам факт, что мы в нее вступаем, является показателем того, что украинская национальная буржуазия перерастает свою колыбель и становится регионально и глобально ориентированной, причем не с позиции младшего партнера, а с позиции бизнес-экспансии. А это что-то да значит в наше время…

Беседовала: Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Владимир Бревнов, экономист

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„Україна може стати ристалищем”

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

Новий ізоляціонізм

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

За глобализацию равных возможностей

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

С процессами интеграции нельзя торопиться

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Суть глобализации в глобальном мышлении

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Борьба за статус

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,260