В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції.

Попри всю відірваність значної частнини української економіки від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів), вирішувати дилему про те, кому врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету - Росії з її проектом ЄЕП чи об`єднаній Європі, що розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та взаємодії з транснаціональним капіталом.

І уряд, і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України як ніколи. Адже ні держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб продемонструвати сеанс „одночасної гри” на майданчиках, на яких діють принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у багатовимірному простірі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі уявлення про національно-державну іділію в умовах кризи „міжнародного порядку” стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до „шоку глобалізації”.

У той же час, навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в інтеграційних проектах (ЕС чи ЄЕП). Ні серед політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на питання – а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне об`єднання. Замість реального визначення у багатовимірному світі нових загроз та можливостей, Україна і далі блукає „у трьох соснах”:

  • І влада, і опозиція намагаються залучити зовнішньополітичних гравців на поле внутрішньополітичної конкуренції, нехтуючи при цьому національними інтересами і звужуючи „коридор можливостей” для країни в майбутньому;
  • Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації та глобалізації;
  • Перехід від економічної автаркії, що була обумовлена специфікою первинного накопичення капіталу, до фронтальної інтернаціоналізації всіх сторін життєдіяльності держави, економіки, соціуму, наполегливо підмінюється вибором між „Сходом” та „Заходом”.

Нарешті, на 12 році незалежності, ні у держави, ні у політичних сил, що представлені у парламенті немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії яка б не тільки декларувала, але й пропонувала технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Нажаль, з цих питань навіть відсутня змістовна та побудована на аргументах, а не на передвиборчих ідеологемах загальнонаціональна дискусія.

Ми переконані у тому, що тільки розгортання широкого громадського обговорення цих питань дозволить зробити крок до подолання морально застарілих підходів та уявлень про Світ та Україну, про Україну у Світі.

Запрошуючи наших читачів, авторів та експертів до нового діалогу, ми сподіваємося спільно знайти відповіді на питання, які пов’язані з перспективами участі України в процесах інтернаціоналізації, глобалізації та макрорегіональної інтеграції. Ми розраховуємо на діалог, в якому замість відтворення стереотипів, що пов`язані з ідеологією „фортеці, що в облозі”, розпочнеться обговорення глобальних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, і визначатимуть наше майбутнє на найближчі десятиліття.

Свернуть

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Суть глобализации в глобальном мышлении

В достаточной ли мере Украина включена в процессы глобализации?

Я бы сказал, что она вообще в них не включена. Украина участвует в международных программах, занимается обменом некоторых видов товаров, некоторые части ее производства интегрированы в глобальные производственные цепочки, но в глобальных процессах вся она, целиком, не участвует.

На мой взгляд, страна является глобализированной тогда, когда значительная часть ее населения разделяет не сугубо национальные, но и общечеловеческие ценности. В Украине же можно найти от силы 5-10% представителей элиты, которым присуще глобальное мышление, которые не отягощены чисто украинской проблематикой.

Недостаточно производить высококлассные ракеты, имеющие глобальное значение, чтобы считать свою страну включенной в глобализацию. Их производство имеет значение для отдельных стран с соответствующей внешней политикой - США, Франции, России и т.д. Но для мира в целом они не столь важны. То есть, даже вхождение в международный производственный обмен не свидетельствует о глобализации.

Получается, что проблема для Украины состоит в восприятии (точнее не восприятии) нашей элитой глобальных ценностей?

Действительно, эти вещи можно объяснять и на таком уровне. В то же время, в Украине уже есть люди, рассуждающие на языке глобализации. Многие украинские политики еще с середины 90-х ввели глобальные ценности в свою риторику. Но на практике эти же люди не живут глобальными понятиями.

Сегодняшняя глобализация имеет большой экономический крен. Но мы мыслим себя лишь в рамках простого товарно-денежного обмена, касающегося только нашего меркантильного национального интереса и экономических расчетов. Кстати, дискуссии о конкурентоспособности украинских товаров, услуг и даже ученых упираются в их ориентированность на глобальный рынок.

Приведу пример японских мультфильмов, которые давно уже вышли за рамки одной страны. Они уже на стадии процесса производства предполагают потребление их всем человечеством. Такая стратегия характерна и для всемирных корпораций, типа Майкрософт. Они не ищут свободные рынки, а сразу рассчитывают охватить весь мир.

Мы затронули такой важный аспект глобализации как транснациональные корпорации. Способствует ли увеличение их представительств в Украине включению нашей страны в глобализацию?

Да, они создают предпосылки для этого. В то же время, в мире существуют довольно обоснованные опасения относительно деятельности транснациональных корпораций. Говорят, в частности, о том, что ТНК приводят к провинциализации стран, в которых работают. Причина этого заключается в том, что такие страны оказываются жестко задействованы лишь в одной какой-либо производственной цепочке.

Например, какая-то газовая компания приходит в Украину и говорит: «Нам нужны ваши трубы. Сталь мы вам поставим. Куда это будет продаваться – это тоже наши проблемы». Таким образом, с одной стороны, деятельность транснациональной корпорации приносит дополнительные капиталовложения в страну, а также повышает уровень жизни населения, работающего на эту ТНК. Тогда как этот «островок модернизации», который будет сформирован вокруг корпорации, будет резко контрастировать с уровнем жизни в стране в целом.

В свою очередь, мультинациональные корпорации не заинтересованы в модернизации всей страны, в развитии социальной сферы государства, ведь это предполагает дополнительные трудности и расходы для ТНК. И мне кажется, что сейчас Украина интересует транснациональные корпорации лишь с точки зрения дешевой рабочей силы.

Проблема современных концепций развития состоит в том, чтобы попасть на международный рынок. А для этого необходима дешевизна товаров. Но страна, имеющая дешевые природные ресурсы, дешевую рабочую силу в условиях глобализации рискует превратиться всего лишь в ресурс для более развитых стран, не получив при этом выгод от глобализации.

Если Украина рискует стать просто ресурсом, то, может быть, для нас выгоднее было бы закрывать свои рынки и придерживаться политики изоляционизма?

Думаю, что это тоже не выход. Ведь в этом случае исчезнут даже предпосылки для глобализации. К тому же это приведет к несоответствию наших товаров международным стандартам, как это было в СССР. Перед нами сложная задача: как сделать так, чтобы одновременно привлечь сюда международных финансово-экономических игроков и при этом не сделать страну рядовым вассалом ТНК. Для этого нужно вести активную и последовательную политику по движению в сторону глобализации не локальными «островками модернизации», а всей страной.

Это должна понимать и элита. Ибо в слаборазвитой стране богатые люди смогут тратить свои деньги лишь за границей. Таким образом, они тоже должны быть заинтересованы в принятии социально ориентированной государственной позиции.

Если уж речь зашла о государственной политике, то можно констатировать, что Украина пытается сейчас одновременно интегрироваться в противоположные блоки: в ЕС и в ЕЭП. Не выглядит ли это странным?

На уровне политики это, пожалуй, действительно проблема. В то же время, если мы будем говорить о критериях, о ценностях глобализации, то не должно существовать запретов на одновременное сотрудничество с обоими блоками, если эти блоки стремятся к одной цели. Это справедливо, если речь идет о создании единого стандарта и общемировых норм. В этом случае такие организации рано или поздно должны будут стыкаться между собой.

В самом деле, организации типа ЕС или ЕЭП являются издержками прошлого. Это выглядит так: мы делаем здесь свою «междусобойку» (то есть региональное объединение – ред.), а они там - свою, и наша «междусобойка» с их не общается. Все эти явления противоречат глобализации. Пусть интеграция в различные экономические союзы повысит украинское качество продукции, поднимет профессионализм, даст ускорение в движении к экономическому прогрессу, но в то же время создаст границы для тех ценностей глобализации, которые находятся выше этих региональных объединений.

Если Европа действует в соответствии с принципами глобализации, если ЕЭП в свою очередь тоже декларирует аналогичные принципы, то я не вижу никаких препятствий для того, чтобы одновременно быть и там, и там. И если ЕС является более продвинутой организацией, то она должна взять шефство над другими региональными объединениями, преследующими те же цели. И Евросоюз декларирует, что не против таких объединений, лишь бы они не противоречили европейским ценностям. Поэтому для Украины основной вопрос заключается в том, чтобы использовать эти региональные издержки прошлого как ступеньки на пути к глобализации.

Лично я сомневаюсь, что то, что сейчас предлагает Европа, является глобализацией. Ведь там предостаточно различных ограничений для подлинной либерализации, подлинной политической и экономической свободы. Сейчас Европа создала стену, отгородившись ото всех и, в частности, от Украины.

Может быть тогда Украине лучше не интегрироваться в Европу, а избрать какой-либо другой путь интеграции, или же действовать как самостоятельный игрок?

Никому не нужно слабое государство, и никто не станет тянуть его за уши. Соответственно, для того, чтобы попасть в Евросоюз, Украина должна уже иметь предпосылки для того, чтобы самой подняться и быть на уровне европейского государства. Страна имеет потенциал стать не просто европейским, а глобальным государством, и если она примет и будет развивать глобальные ценности, то сможет стать даже выше Европы. Ведь сейчас Европа живет скорее не глобальными, а европейскими ценностями, а глобализация является для нее лишь элементом торга. И как только Украина сможет самостоятельно преодолеть европейскую ограниченность, то Европа сама будет заинтересована в том, чтобы Украина стала ее частью.

В этом отношении интересным примером является Китай. Запад сейчас опасается, что если Китай за три года выполнит все взятые на себя обязательства, то станет более глобализированным, чем сами западные страны. У Запада появляется альтернатива: либо самому побыстрее преобразоваться, либо подтянуть к себе Китай и в силу подписанных договоров управлять этим государством. В то же время, Запад не сможет противостоять намерениям Китая выйти со своей продукцией на глобальный уровень, поскольку сам задекларировал эти стандарты и ценности.

Но ведь Украина не имеет ни демографических, ни природных ресурсов Китая…

В эпоху глобализации преимущество страны состоит уже не в ее ресурсах, а в пределах досягаемости ее рук. Поэтому вопрос в том, сможет ли Украина использовать мировые ресурсы не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы «построить» всех остальных. И цель ее должна заключаться в том, чтобы самоорганизоваться и впитать глобальные ценности, которые шире узких границ Европы.

Многие утверждают, что глобализация – это американское изобретение. И в чем-то они правы. Сегодня никто не может отрицать, что технологически, организационно, идеологически и военно-политически США уже выстроили такую систему ценностей, которая шире любого государства, и даже любого государственного объединения из существующих ныне (в т.ч. и американского государства). И дело не в том, что американский менеджер управляет индонезийскими ресурсами, дело не в том, что американские ТНК работают в Южной Африке, а в том, что они смогли построить единое производство, единую систему ценностей, единую технологическую цепочку, единое общество. Поэтому, для того, чтобы преодолеть сегодняшний американский «гегемонизм», нужно предложить более мощную, широкую и всеохватывающую систему, чем созданная американцами.

Европа сейчас слишком занята собой для того, чтобы сделать это. В то же время, этим занят Китай. Показательным является и то, как действует Япония, которая, при отсутствии больших энергетических ресурсов, смогла так выстроить политику, чтобы их получить и получать в дальнейшем. Подобным образом должна вести себя и Украина, не подстраиваясь под кого-либо, а выстраивая свою собственную политику в мировом масштабе. Ведь пока украинцы не научатся эффективно использовать чужие ресурсы, Украина не станет глобальным государством.

Беседовала: Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Владимир Бревнов, экономист

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„Україна може стати ристалищем”

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

Новий ізоляціонізм

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

За глобализацию равных возможностей

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

С процессами интеграции нельзя торопиться

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

Кто получит глобализационный дивиденд?

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Борьба за статус

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,115