В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

27 окт 2006 года
Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб: Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Украинский бизнес давно и активно работает на южном направлении. Как вы считаете, не пора ли Украине сформировать южный вектор внешней политики —– в дополнение к двум уже существующим?

К этому вопросу следует подходить обдуманно. Нужно учитывать геополитическое положение Украины, особенности развития отраслей промышленности, исторический аспект и многое другое.

Сегодня можно говорить, что развитие экономики Украины в рамках ЕЭП может быть более успешным. Разумеется, при условии обоюдного стремления к партнерству, на равноправной договорной основе без излишней идеологии. Для активизации сотрудничества в рамках ЕЭП необходимо решить ряд вопросов: о создании зоны свободной торговли государств-участниц СНГ, делимитации границ Азовского моря и Керченского пролива, решении комплекса проблем в топливно-энергетической сфере, в области ВПК и ряда других.

Касательно развития взаимоотношений Украины с Европейским союзом, следует обязательно различать европейскую интеграцию и евро-атлантическую интеграцию. В соответствии с Законом «Об основах национальной безопасности Украины», решение вопроса о вступлении в НАТО возможно только по результатам референдума.

В южном векторе интеграции следует различать участие Украины в двух интеграционных группировках: ОЧЭС и ГУАМ, исследованием которых наша научная школа занимается уже около 8 лет. Эти организации проходят непростой путь становления, но основываются на близости позиций по многим вопросам международных отношений.

Начиная с октября 1997 г., когда был основан консультативный форум ГУАМ, происходит постепенное политическое сближение и углубление сотрудничества между странами-участницами. Приоритетное место в нем отводится развитию торгово-экономических связей, транспортных коридоров и обеспечению энергетической безопасности. Становление ГУАМ дает основания надеяться, что она оправдает возложенные на нее надежды.

Что касается ОЧЭС, то углубление интеграции стран-членов этой организации способствует устойчивому экономическому росту и политической стабильности. Его государства-члены уже активизировали экономические связи со своими соседями и другими странами, а также заключили двусторонние соглашения о привлечении инвестиций. Например, Армения подписала соглашения с Болгарией, Грузией, Грецией; Молдова — с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией; Россия и Румыния — с почти всеми странами ОЧЭС.

У Украины имеется обширная сеть экономических соглашений, особенно, с Россией и Молдовой. Кроме того, расширяются двусторонние соглашения между пограничными регионами о приграничном сотрудничестве, как, например, между Украиной и Молдовой, Румынией и Молдовой, а также между Болгарией и Грецией.

Если рассмотреть ситуацию с экономической точки зрения, то в структуре внешней торговли Украины товарами и услугами преобладают страны СНГ и ОЧЭС, в частности, Российская Федерация как основной поставщик энергоносителей. Экспорт товаров и услуг в страны ОЧЭС едва превысил 7,2 млрд.долларов, импорт — свыше 9,3 млрд. долл. Но следует отметить, что доля Российской Федерации доминирует в приведенном интеграционном объединении. Доля стран ГУАМ во внешнеторговом обращении Украины еще меньше.

Тот факт, что Греция, один из членов-основателей ОЧЭС, является также членом ЕС, имеет очень важные последствия для либерализации экономических отношений в регионе ОЧЭС. Кроме того, заключаются двусторонние соглашения между государствами ЕС и ОЧЭС: у Албании имеется право беспошлинного доступа на рынки ЕС (2000); Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Россия и Украина подписали соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Позитивным событием в регионе стало вступление Албании (2000 г.), Грузии (2000 г.) и Молдовы (2001 г.) во Всемирную торговую организацию, что довело количество государств ОЧЭС-членов ВТО до семи. Однако четыре страны со значительным экономическим потенциалом (Армения, Азербайджан, Российская Федерация и Украина) пока имеют только статус наблюдателей. Подобная ситуация сдерживает процесс интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, Украине следует придерживаться государственного нейтралитета и политики интеграции, но только на равноправных условиях, на условиях не дискриминационных.

Будет ли меняться политика ЕС по отношению к Черноморскому региону после присоединения Болгарии и Румынии?

Следует сделать оговорку: Украина уже граничит со странами ЕС, после принятия в его состав 10 новых членов в мае 2004 г. Для Украины выход ЕС к побережью Черного моря, наряду с позитивными, будет иметь и немало негативных последствий. Расширение ЕС направлено, в основном, на получение доступа к Черному морю, а не на повышение жизненного уровня в «странах-новичках». Например, немецкая «Thyssen Krupp», лоббирующая интересы близких к ней производителей труб и танкеров в ЕС, стремится получить доступ к энергоносителям из Южного региона на монопольных условиях.

Для Украины это будет иметь крайне негативные последствия. 75% структуры экспорта услуг составляют услуги по транзиту энергоносителей. Снижение статуса Украины как транзитного государства нанесет ей серьезный ущерб, т. к. стоимость транзита нефти, аммиака, газа трубопроводным транспортом в среднем составляет всего 1,5 долл. США за тонну на 100 км по территории Украины.

Кроме того, Румыния как будущий член ЕС получит дополнительные рычаги влияния на имеющиеся преимущества Украины в транзитных операциях с использованием речного транспорта в судоходной дельте Дуная.

Ряд наших южных областей участвуют в различных программах ЕС, например, еврорегион «Нижний Дунай» и т. п. Могут ли они выступить локомотивами евроинтеграции?

Изучение мирохозяйственных связей приводит к выводу о том, что процессы трансграничного сотрудничества, начавшиеся с 50-х годов XX века, сыграли существенную роль в реализации интеграционных инициатив в Европе. Не меньшее значение оно имеет и в начале XXI века, особенно после Хельсинкского саммита Евросоюза (10-11 декабря 1999 г.).

Приграничное сотрудничество многообразно. Следует, однако, выделить, в первую очередь, эмпирическое и юридическое определения.

Первое характеризует его как любое коллективное приграничное отношение, осуществляемое любыми субъектами, которое признано официальными властями или хотя бы публично. Второе — это сотрудничество, которое осуществляется приграничными регионами или территориями в самом строгом и формальном смысле этого слова.

Межрегиональная интеграция в Украине была и остается важным индикатором общей социально-экономической ситуации в стране и, одновременно, важнейшим механизмом ее улучшения. В настоящее время на территории Украины созданы 5 еврорегионов: «Слобожанщина» на востоке, «Днипро» на севере, «Буг» на северо-западе, «Карпатский» на западе, «Верхний Прут» на юго-западе и «Нижний Дунай» на юге.

Региональная политика центра в любом случае останется результатом компромисса между действиями, направленными на преодоление центробежных тенденций, и усилиями по стимулированию очагов и точек роста. К сожалению, в Украине еврорегионы пока слабо функционируют и часто носят лишь декларативный характер.

Что может означать для Украины вступление в ЕС Турции?

В настоящей ситуации Турция является доминирующим государством на Черном море, в тоже время она является ассоциированным членом ЕС. Следовательно, Украина скорее всего столкнется с утратой позиций в сфере морского транспорта, с одной стороны, с другой, ЕС получит дополнительное преимущество в контроле над проливами Босфор и Дарданеллы.

Таким образом, Украина утратит конкурентные преимущества как транзитное государство по снабжению энергоносителями Западной Европы и имеющиеся скромные позиции по морскому транспорту.

Летом этого года был торжественно запущен трубопровод Баку-Джейхан. Что это должно принести Украине — больше выгод или проблем?

Уже в мае 2005 г. в 40 километрах от азербайджанской столицы Баку на терминале «Сангачал» началось техническое заполнение нефтью экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Трубопровод из Баку в турецкий порт Джейхан считается стратегическим, поскольку он обеспечивает доступ США и ЕС к нефтяным запасам Каспийского моря. Ведутся активные переговоры с Казахстаном о транспортировке и казахской нефти. Если руководство Казахстана даст согласие, то большая доля каспийской нефти будет поступать к западным потребителям через Южный Кавказ в обход России и Украины, что будет иметь негативные последствия как для энергетической безопасности Украины, так и для государственного бюджета.

Немецкая компания «Thyssen Krupp» берет на себя финансирование строительства нефтепровода «Джейхан–Самсун» (длина — 564 км, диаметр — 1 020 мм) и нефтеперерабатывающего завода мощностью 15 млн. тонн нефти в год глубиной переработки более 90%, а также 12 танкеров (водоизмещением 100-150 тыс. тонн) для перевозки нефти по Черному морю. Объем финансирования составит около $9,3 млрд. До этого предполагается создать совместное предприятие с участием «Укрзакордоннафтогазбуд», «Thyssen Krupp» и турецкой «Botash», которые будут совместно владеть нефтепроводом, нефтеперерабатывающим заводом и танкерным флотом.

Реализация этого проекта позволит обеспечить поставку в Украину 30–40 млн. тонн нефти, загрузить нефтепровод «Одесса–Броды» для работы в направлении Брод и обеспечить транзит нефти в Европу в объеме 60–70 млн. тонн, что является положительным моментом. Однако компания «Thyssen Krupp» лоббирует интересы немецкой трубной корпорации «Mannesmann» и планирует строить танкеры на немецких верфях, тем самым исключая из проекта украинских производителей подобной продукции: Харцызский трубный завод, Николаевский судоремонтный завод, что, как вы понимаете, особых дивидендов нам не принесет.

Более того, в следующем десятилетии США намерены израсходовать 100 млн. долларов в рамках программы «Caspian Guard» («Охрана Каспия»), нацеленной на создание сил специального назначения в регионе Каспийского моря. Их задача — оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, включая нападения на нефтяные объекты, и обеспечивать стабильное снабжение энергоресурсами. Полагаю, что, в случае развертывания этих сил, это может вызвать недовольство России и политическую нестабильность в регионе.

Беседу вел Андрей Маклаков

 

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Капли росы» (сосуд пятый) (о со-бытиях и пере-живаниях)

Российский Кремль определил путь, который считает спасительным для России. Частью успеха на этом пути становится и победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и дискредитация евроинтеграционного проекта. Европа не будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключения стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция украинской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и «молодая кровь» европейского проекта. Но как и 10 лет назад, сумбурность и многослойность революционного процесса, хроническая интеллектуальная незрелость и банальная жадность политических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если культурные границы Европы, как было и двести лет назад, меряются Уральским хребтом, геополитические границы после «волны расширения», снова откатываются к границам традиционной Центральной Европы. Той, которая без Украины.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но Украина может быть. Другая. Если ее не только рассматривать на карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разорванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе людей. Вопрос – как?

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,218