В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

17 ноя 2006 года
«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»: «Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

Существует ли на сегодняшний день объективная потребность для Украины вступать в Евросоюз? Какую выгоду от европейского членства может получить наша страна в целом и Крым в частности?

Европейская интеграция – это ключевой приоритет для нашей страны и, в частности, для Автономной Республики Крым. Но длительность процесса вступления Украины в Европейский Союз тяжело измерить. Этот период во многом зависит от нас, от нашей способности реализовать те условия, которые позволят нам вступить в ЕС.

Всем известно, что уровень жизни в Евросоюзе очень высок, поэтому наше государство должно достичь трех основных критериев. Первый критерий – политический, который подразумевает наличие у стран-кандидатов стабильных институтов, гарантирующих демократию, власть закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Второй критерий – экономический: страны-кандидаты должны иметь эффективную рыночную экономику и быть способны существовать в условиях давления конкуренции и рыночных сил в рамках Союза. Третий – готовность принимать на себя обязательства членства в ЕС, в том числе приверженность целям политического, экономического и валютного союза. Это означает, что страны-кандидаты должны принять всю совокупность правовых норм ЕС.

Таким образом, скорость прогресса в процессе вступления в ЕС во многом зависит от усилий Украины и конкретных достижений во всех сферах жизни. Конечно, процесс вступления в ЕС для нашей страны может оказаться достаточно длительным и быть сопряжен как с положительными, так и с отрицательными явлениями. Но уже сейчас можно отметить некоторые положительные аспекты, в частности для Крыма, на которые мы можем рассчитывать в результате вступления в Евросоюз.

Во-первых - это увеличение экспорта продукции крымских предприятий. Доступ к рынку ЕС позволит нашим предприятиям более тесно сотрудничать с европейскими партнерами стран ЕС. Основными моментами для улучшения сотрудничества станут упрощенная система таможенных процедур, пограничного контроля, защита наших производителей от антидемпинговых расследований, возможность использования новых технологий производства.

Во-вторых, вопреки существующим мнениям, главное преимущество членства в Европейском Союзе — в сельскохозяйственном секторе, и оно вызовет увеличение доходов земледельцев и повышение прожиточного уровня сельских жителей. В качестве примера можно отметить, что с момента вступления в Евросоюз доходы фермеров на душу населения в новых государствах-членах в среднем возросли на 53.8%. В Чешской Республике такое увеличение достигло рекордного для всего ЕС уровня - 107.8%, в Польше увеличение составляло 73,5%, Эстонии -55,9%, Литве - 46,6%, Латвии - 41,8%, Словакии - 28,9%, Венгрии - 28,3%, Словении - 13.1 %, Мальте - 3,1%. Прежде всего, это произошло из-за увеличения цены на сельскохозяйственную продукцию. Например, в Польше уже после первого года функционирования в новых условиях, большое количество крестьян приобрели себе мощную качественную сельскохозяйственную технику, которая увеличила производственные мощности и прибыли следующего года .

Третий фактор - крестьянам будут выделяться средства на обустройство сельских дорог, инфраструктуры и т.п. Так, на 2006 год, по прогнозам Всемирного банка, увеличение доходов на душу населения в сельскохозяйственном секторе новых государств-членов ЕС вдвое будет превышать аналогичный показатель в ЕС-15 (15 стран). В Крыму появится возможность активного развития сельского «зеленого» туризма и других услуг. Украинский и, в частности, крымский крестьянин получит значительно больше возможностей не только для процветания, но и для победы в жесткой сельскохозяйственной конкуренции с другими производителями ЕС.

Еще одно преимущество - Европа обеспечит п редпринимателям стабильную и единую правовую базу. Они смогут свободно торговать на рынках ЕС. Не останется таможенного сбора и пограничного контроля, а стандарты и технические требования будут такими же, как в Европе. Будут также обеспечены условия для честной конкуренции и возможность кооперации с бизнесменами государств-членов ЕС.

И, наконец, членство в Евросоюзе откроет возможности значительного увеличения притока в Крым инвестиций. В зависимости от того, насколько широко эти возможности будут использоваться, увеличатся и доходы граждан.

В 2007 году в результате очередной волны своего расширения Европейский Союз получит выход к Черному морю. Как это повлияет, на Ваш взгляд, на ситуацию в Черноморском регионе? Какие возможности в связи с этим фактом откроются для Украины?

Мы с вами знаем, что Европейский Союз имеет большие экономические возможности. В результате вступления Румынии и Болгарии в Евросоюз Украина станет непосредственным соседом ЕС. Однако, поскольку объединенная Европа проявляет добрососедские отношения ко всем странам, можно полагать, что ситуация для Украины существенно не изменится.

К примеру, для Турции, которая уже долгое время стремится в Евросоюз, откроются более широкие возможности для сотрудничества. Для Крыма, политика ЕС, вероятно, наиболее активно будет направлена на развитие сотрудничества в сфере морских перевозок, развития портовой сферы. Также можно предположить увеличение туристов и отдыхающих из стран ЕС.

Во всяком случае, следует отметить, что Украина и Европейский Союз, как непосредственные соседи, будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь.

Как бы Вы охарактеризовали экономические, социальные и культурно-гуманитарные взаимоотношения между Автономной Республикой Крым и ее соседями по Черному морю? Какие достижения, и какие проблемы существуют в этой сфере?

Что касается социальных и культурно-гуманитарных отношений, то, несомненно, наш полуостров как многонациональный край в равной степени поддерживает и развивает контакты со всеми соседними странами.

Что же касается экономических взаимоотношений, то из всех соседей по Черному морю наиболее активно Автономная Республика Крым взаимодействует с Российской Федерацией и Турцией. К примеру, объем экспорта товаров автономии в Республику Румыния в январе-августе 2006 года составил 2,1 млн. долл. США, объемы импорта – 0,02 млн. долл. США. В то время как с Турецкой Республикой внешняя торговля товарами за тот же период развивается таким образом: объемы экспорта составил 18,3 млн. долл. США, а импорта – 10 млн. долл. США. Но вместе с тем объем внешней торговли, как с Румынией, так и Турцией постоянно растет. По сравнению с 2005 годом, Крым увеличил экспортные поставки в Румынию на 77,7%. Мы надеемся, что эти взаимоотношения и в дальнейшем будут активно развиваться. Статистика говорит о том, что интерес к нашему производителю растет и в перспективе продукция украинских и, в частности, крымских предприятий сможет занять хорошие позиции на мировом рынке.

Но следует отметить, что одновременно с ростом партнерских отношений с Турецкой Республикой остается сравнительно низким объем капитала, инвестируемого в экономику Крыма, а так же число совместных украинско-турецких предприятий. Эта тенденция говорит о том, что иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в нашу экономику, но для этого необходимо создать максимально комфортные условия, что подразумевает создание стабильной политической ситуации и единого правового поля.

Нынче в Украине возрос евроскептицизм, вызванный отсутствием конкретных перспектив членства нашей страны в Европейском Союзе. В то же время, южные регионы (в частности АРК) имеют постоянные контакты со своими соседями, которые скоро вступят в ЕС (Болгарией, Румынией). Способен ли будет Крым вместе с другими южными регионами Украины стать провайдерами евроинтеграционного движения Украины? Что для этого потребуется?

На мой взгляд, мы не можем рассматривать отдельные регионы, как «двигатели» процесса евроинтеграции, так как вся Украина в целом должна быть готова к этому шагу. Готова, не только с точки зрения политических, экономических и правовых преобразований, ведь очень важным является формирование европейского сознания у населения, чтобы каждый житель государства со временем сам смог взвесить все положительные и отрицательные аспекты вступления в Евросоюз.

Формирование мнений во многом зависит от того, какую информацию получают люди. Я думаю, что именно недостаток объективной информации порождает недоверие и скептицизм по отношению к Евросоюзу, не только среди населения, но и в органах власти. На данном этапе необходимо активное проведение разъяснительной работы, к примеру, семинаров, обучающих программ, общественных слушаний.

Я лично не разделяю мнения скептиков, но могу понять причины возникновения подобных суждений. Сегодня наша страна находится на переходном этапе становления политической и экономической систем. Говорить о вступлении в Евросоюз на данный момент еще рано, мы в самом начале пути, когда цель находится на большом расстоянии и потому часто кажется неосуществимой. Но нам необходимо четко представлять и понимать, к чему мы стремимся. Поэтому сегодня нужно думать о том, как достичь европейского уровня развития экономики и жизни наших граждан – это действительно актуально и стоит того, чтобы мы для этого приложили все наши усилия. 

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Капли росы» (сосуд пятый) (о со-бытиях и пере-живаниях)

Российский Кремль определил путь, который считает спасительным для России. Частью успеха на этом пути становится и победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и дискредитация евроинтеграционного проекта. Европа не будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключения стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция украинской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и «молодая кровь» европейского проекта. Но как и 10 лет назад, сумбурность и многослойность революционного процесса, хроническая интеллектуальная незрелость и банальная жадность политических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если культурные границы Европы, как было и двести лет назад, меряются Уральским хребтом, геополитические границы после «волны расширения», снова откатываются к границам традиционной Центральной Европы. Той, которая без Украины.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но Украина может быть. Другая. Если ее не только рассматривать на карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разорванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе людей. Вопрос – как?

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,188