В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Російською мовою

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

У багатонаціональному соціумі етнічні і національні групи розвиваються в численних контактах між собою. І наш Інтернет-журнал «Діалог.UA» зацікавився питанням, чи є у цих контактів єдина, загальна мета, яка б не залежала від етнонаціональної ідентичності, наприклад, – побудова єдиної моделі держави, єдиного бачення та формування образу України?

Ми спробували розглянути цю тему в теоретичному і в практичному ракурсах. На сторінках нашого видання можна ознайомитися з роздумами вчених, що досліджують міжетнічні відносини, і з висновками експертів, які брали участь у розробці засад етнонаціональної політики на державному рівні. Ми також наводимо думки найбільш зацікавлених учасників діалогу – представників національних меншин.

Спроби штучно прискорити інтеграційні процеси, маргіналізація етнічних меншин на рівні держави ведуть до ще складніших протиріч. Впродовж 15 років незалежності Україна «напівстихійно/напівсвідомо» прагнула дотримуватися принципу «всі різні – всі рівні». І наші експерти підтвердили, що, попри зафіксоване (чи стимульоване?) окремими ЗМІ зростання ксенофобських настроїв, Україні вдається йти у цьому питанні «між крапельками дощу». Не можна бути цілісною унітарною державою, якщо відсутнє цілісне суспільство, і цю цілісність слід розвивати й оберігати.

Ідея «рідної крові» сьогодні — це ідея консолідації малих соціальних груп в умовах, коли суспільству вкрай не вистачає стійких соціальних зв'язків. Але вона не повинна використовуватися для протиставлення ідеї загальногромадянської ідентичності та провокувати розкол Української держави.

Немає загальної схеми поведінки, цілей, стереотипів, які можна було б поширити на всі меншини, що живуть в Україні. Вони перебувають в абсолютно різних вимірах — за кількістю, якістю, розвиненістю, за рівнем ідентичності і бажанням її зберегти. Немає загальної схеми того, чого хочуть національні меншини України. Але, незважаючи на це, існує прагнення до своєрідної „солідарності”, розуміння того, що проблеми кожної спільноти, на перший погляд, начебто її власні, мають багато спільного. Адже, щоб досягти якоїсь гуманної мети, набагато ефективніше діяти не відокремленими групами чи спільнотами, а цілеспрямовано шукати підтримки у інших. Тому ми свідомо наголошуємо, що всі наявні досягнення і прорахунки у побудові і тієї моделі України, що нині існує, і тієї, яку ми хочемо побачити у майбутньому, залежать як від титульної нації, так і від меншин – всі ми є співзасновниками і співвиконавцями «проекту Україна».

Вже стало доброю традицією представляти зі сторінок нашого сайту досвід інших країн, які чимало зробили для вирішення обговорюваних питань, зокрема, на законодавчому рівні. Попри наявність «Закону про національні меншини», ухваленого 1992 року, стан нашого правового поля в цій галузі залишається незадовільним. Давно вже перезріло питання про необхідність розробки концепції і стратегії державної етнонаціональної політики та інших правових актів.

Навіть короткий перелік проблем національних меншин як співзасновників «проекту Україна», показує, що стосуються вони кожного з нас, і хочеться сподіватися, їхнє обговорення на сторінках «Діалог.UA» нікого не залишить байдужим.

Свернуть

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа

2 фев 2007 года
Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа: Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа

Эмине Авамилєва, Адвокат, Глава правления Лиги крымскотатарских юристов "Инициум"

Как бы Вы оценили в целом отечественное законодательство, регулирующее этнополитическую сферу, деятельность государственных органов, ответственных за ее состояние?

Достаточно сдержанно. Прежде всего, конечно, Конституция Украины отражает и обеспечивает интересы национальных меньшинств. В 1991 году была принята Декларация о национальных меньшинствах, на основе которой впоследствии  был принят ЗУ "О национальных меньшинствах". Украинское государство ратифицировало и заключило ряд международных документов, которые стали частью национального законодательства (это Европейская хартия о языках национальных меньшинств и региональных языках, Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств, Конвенция ООН против расовой дискриминации и многие другие). Также были принят ряд подзаконных нормативно-правовых актов (постановлений КМ Украины, указов Президента и т.д.), при Президенте Украины создан специальный Совет по вопросам межэтнических отношений…

В последние годы в  Украине были предприняты попытки  создания государственной Концепции этнонациональной политики. Данный документ готовился при активном участии не только государственных структур, но и большого количества  общественных организаций, международных и украинских экспертов в сфере этнонациональной политики. Проект был зарегистрирован, но по нему не было голосования в Верховной Раде Украины.

В общем, законодательство вроде есть, но оно не  вполне эффективно работает. Да и деятельность отдельно взятых политиков и  государственных чиновников, ответственных за реализацию этнонациональной политики оставляет желать лучшего.

Вы бесплатно консультируете граждан из числа ранее депортированных народов. По каким вопросам к вам чаше всего обращаются? Какие права чаще всего нарушаются и какие проблемы, по вашему мнению, наиболее актуальны для наших национальных меньшинств?

Прежде всего, конечно, это политическая реабилитация депортированных по национальному признаку. Почему? Потому что с момента депортации (с 1944 года) и по настоящий время, кроме постановления Верховного Совета СССР, принятого в конце 60-х годов, другого нормативного акта, который реабилитировал бы депортированных, к сожалению, ни Советским союзом, ни независимой Украиной не был принят. Именно, исходя из того, что отсутствует данный нормативно-правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, который дал бы полную политическую реабилитацию, возникает значительное количество различных социальных, экономических и других проблем  в жизни депортированных, которые остаются не урегулированными. Все процессы, связанные с обустройством, социальной и прочей адаптацией крымских татар, а также других депортированных, к сожалению, регулируются только постановлениями Кабинета Министров Украины и локальными актами.

Когда крымские татары возвращались на свою историческую родину в начале 90-х годов, они были полностью изолированы от экономических процессов. Вы знаете, что значительная часть крымских татар не были гражданами Украины, именно поэтому они были отстранены от процесса приватизации земли, процессы разгосударствления собственности. Вы помните, что и земля, и имущество в виде паев раздавалась только членам колхоз- и сельхозпредприятий. А крымские татары не были таковыми и они, в общем-то, были откинуты на определенное количество лет от этого процесса.

Также это касается и собственности. Сегодня  в Украине, и, в частности, в Крыму происходит определенный этап передела собственности, и для крымских татар эти процессы стали в очередной раз  недосягаемы. Таким образом, земельный вопрос является одним из актуальных для крымских татар. Сегодня крымские татары пытаются самостоятельно решить земельный вопрос, поднимают и инициируют рассмотрение вопросов, связанных с реституцией. Деятельность отдельно взятых общественных организаций крымских татар акцентирована на петиционной кампании. Они обращаются к международному сообществу с призывом обратить внимание украинского государства на решение данных проблем на законодательном уровне.

Кстати, очень большое количество граждан обращаются по вопросам особого производства - установления юридического факта. То есть, это, как правило, вопросы, связанные с установлением факта принадлежности право устанавливающих документов - трудовой книжки, удостоверения и др. - данному гражданину, нахождения в родственных отношениях и др. Ведь в местах депортации, со слов самих депортированных,  неверно или искаженно записывались фамилии, имена, дата рождения. Данные факты необходимо устанавливать для оформления пенсий, других социальных пособий, для оформления наследства и т. д. Ситуация усложняется тем, что определенная часть архивов во время депортации была уничтожена либо вывезена за пределы Украины. Отсутствие архивных данных, отсутствие желания отдельных субъектов Бишкекского соглашения реализовать его (соглашение) создает при решении данных вопросов определенные проблемы.

Возможно ли упомянутые вами вопросы решить с помощью введения национальной квоты на уровне местного самоуправления? Каким образом следует учитывать этнический фактор при проведении региональной политики?

Вы знаете, что в 1994-98 годах был создан прецедент этнического представительства путем национального  квотирования. В этот период в Верховном Совете АР Крым  была представлена фракция "Курултай", это было 14 депутатов, по одному депутату было от болгарской общины, от немцев и других национальных сообществ.

В 2002 году, по-моему, народный депутат Ключковский, подавал законопроект, где также рассматривался вариант квотирования представителей различных национальностей в местных органах самоуправления, и, конкретно в ВР АР Крым. Я считаю, что этот вариант был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа, изменение избирательской системы. При переходе на полную пропорциональную систему, мне кажется, принять подобный закон будет достаточно сложно, особенно в условиях политической обстановки, настроений, которые складываются сегодня в Крыму. Имею в виду, ощутимую реальную напряженность в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений. И, для того, чтобы избежать подобных напряженных ситуаций в полиэтнических регионах, каковым является и Крым, власть прежде всего должна учитывать этнический фактор при формировании и проведении региональной политики.

Наблюдались ли в вашей практике  злоупотребления этнической принадлежностью с целью получения политических или же экономических выгод в обществе?

Если быть предельно откровенным, то иногда некоторые отдельно взятые люди действительно этим спекулируют. Такой вариант не исключен. Но в своей реальной правозащитной, адвокатской практике я с такими случаями  не сталкивалась.

В нашей стране не возникает серьезных этнополитических конфликтов. По вашему мнению, какие факторы позволяли до сих пор избегать межэтнического противостояния?

Прежде всего, это толерантность самих субъектов этнонациональной политики, желание вступить в диалог при наличии каких-либо конфликтных ситуаций, поиск  и достижение консенсуса. Сложные ситуации предотвращает и то, что для решения острых вопросов власти вовлекает "харизматичных" личностей.

Немаловажную роль играют общественные организации, объединенные по национальному принципу. Конечно, их деятельность созидательная, направленная на консолидацию всех сил, стабилизацию обстановки в полиэтническом регионе, каковым является Крым. Хотя, отдельно взятые общественные организации, - не буду их называть, - своей деятельностью провоцируют  конфликты, как в среде межнациональных, так и в сфере межконфессиональных отношений. И, в общем-то, в этой ситуации важна очень осторожная и деликатная деятельность средств массовой информации во избежание наращивания конфликтности. То есть, необходимо, чтобы СМИ  не злоупотребляли свободой слова, и не становилось яблоком раздора в достаточно сложных регионах, где возможны межэтнические  конфликты. И - пожелание, как юриста - одним из реальных и эффективных  механизмов предотвращения межэтнических конфликтов в правовом, демократическом государстве должно стать действующее отечественное законодательство.

Беседовала Олеся Мигаль

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Кибервойна это война, и мы должны быть к ней готовы

Далеко не всегда одна страна действует против другой открыто, и не всегда целенаправленно. Скорее наоборот, в нашу сложную эпоху, борьба идет, как правило, закулисно - дипломатически, и экономически. Гораздо удобнее избегать прямой конфронтации, добиваться своих целей тайно, и кибервойна для этого самое подходящее средство, если, конечно, считать войну средством политики, а не самоцелью.

Несмотря на все это, сегодня многие авторы все еще разделяют виртуальный мир и реальный, считая, что кибератаки не могут принести большого вреда. Однако в последнее время на Западе проблемы кибербезопасности обсуждаются совершенно серьезно. Когда большинство физических систем постоянно связаны с Интернетом, включая инфраструктуру, транспорт, промышленность, не говоря уже о системах вооружения, грань между атакой на реальную инфраструктуру или ее программное обеспечение становится все более размытой. Разница в том, что порт закрыт, потому что он заминирован или потому, что разрушено его программное обеспечение, в глазах большинства наблюдателей будет выглядеть не слишком существенной. В отличие от ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу или разрушения военной части кибервойна «убивает мягко», временно выводя из строя оборудование, и нанося относительно небольшой ущерб.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Крымскотатарского народа

Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет

Константин Шуров, председатель Русской общины Украины

«Мы себя меньшинством не считаем»

Борис Драгін журналіст, заступник головного редактора газети польської нацменшини України "Dziennik Kijowski"

Держава повинна допомагати нацменшинам «не рибою, а вудкою»

Монти Метьюз, социальный работник, гражданин Великобритании

Иммигранты обогащают культуру Великобритании

Назели Налбандян, глава молодежной организации Киевской армянской общины

«Все, чем мы можем помочь Украине, это наши головы и руки»

Лі Світлана Денхаківна - президент Асоціації корейців України, заступник директора департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України

«Я не можу зайняти жодної керівної посади, будучи особою, що належить до нацменшини»

Петро Григориченко, голова Конгресу Ромен України

Рома себе ідентифікують, по-перше, як Рома, і по-друге, як українці

Иосиф Зисельс, председатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины

Народ Украины по своей идентичности достаточно коммуникабелен и толерантен

Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, декан факультету вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Під територіальним патріотизмом варто розуміти загальнодержавний патріотизм

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Этнически окрашенные партии в Украине успешными не будут

Володимир Кушніренко, керівник Центру міждисциплінарних досліджень світової політики при НаУКМА

«Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»

Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень

Міжетнічні конфлікти Україні не загрожують

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

«Українці справді достатньо толерантні»

Віктор Олексійович Котигоренко, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

„Колективні права є, але їх можна і треба реалізувати через пріоритет права особи, людини, громадянина”

Валентин Якушик, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту Європейських досліджень НАН України

Проблеми національного порозуміння між різними складовими українського суспільства

Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика

Стан вітчизняного законодавства, що регулює етнополітичну сферу, просто ганебний

Лариса Лойко, директор Міжнародного центру толерантності, кандидат філософських наук

Етнічні спільноти в Україні дуже потужні

Ірина Кресіна, заввідділом правових проблем політології Інституту держави і права ім. Корецького, НАН України, доктор політичних наук, професор

«Нація – салат, в якому кожен інгредієнт має свій смак, і смак салату залежить від багатства цих інгредієнтів»

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, Інститут етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса

У кожного народу – свій вибір, але Конституція для всіх одна

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Зростання самоусвідомлення національних меншин піде на користь і державі, і меншинам

Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціології і психології Національного університету ім. Тараса Шевченка

Українське суспільство в плані етнічної взаємодії лише формується

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,091