В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска
Проект "Украина"
Другие диалоги:

Силованим конем не в скач

Версия для печати
25 ноя 2008 года

Коли в Радянській Україні за настановами першого секретаря КПУ Володимира Щербицького перейшли до політики остаточної русифікації, до редакцій періодичних видань надійшла порада/вказівка, аби при перекладі з російської на українську використовували передусім те слово, яке першим стоїть в офіційному перекладному словнику. Навіщо це робилося? А для того, щоб відсікти щиро українські відповідники, які здебільшого ставилися позаду якогось русизму. Пояснити ж українським комуністам, що таке багатозначність, і що всі можливі відповідники, які відбивають нюанси значень російського слова, аж ніяк водночас не поставиш на перше місце, не вдалося. Тож і мали те, що мали.


«Приверженность» до прихильності

З цією комуністичною дурнею пов’язано багато кумедних історій та вивертів, але довелося-таки мені згадати про цю пригоду, коли я переглядав російський та український тексти великої міжнаціональної угоди – «Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією», або пак «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной». Йдеться про преамбулу. Є в українському варіанті обґрунтування договру такий уступ:

підтверджуючи свою прихильність до норм міжнародного права, перш за все до цілей і принципів Статуту Організації Об`єднаних Націй, і додержуючись зобов`язань, які взяті в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Натомість у російському тексті стоїть:

подтверждая свою приверженность нормам международного права, прежде всего целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, и следуя обязательствам, взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Тобто в російському тексті йдеться про «приверженность», що за Ожеговим означає

А в українському тексті – про «прихильність», що в сучасному «Великому тлумачному словникові» означає

А в старому академічному СУМі (т.8)

Отже, в українській преамбулі не постулюється імперативне виконання документів ООН та ОБСЄ. Я вже не кажу про те, що з’явилося багато інших важливих параметрів у міжнародних стосунках, які варто було б врахувати в договорі між двома великими європейськими державами. Ну і, звичайно, слід уточнити, чи йдеться про абстрактну прихильність до документів, чи про конкретне виконання їхніх настанов.

Відтак звернімо увагу на положення деяких статей договору.

Стаття 2

Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.

Статья 2

Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

Чи справді можна вважати, що питання з усіма кордонами між Україною та РФ цілком вирішене? Можна вже сказати, що скрізь «прикордонник наш не спить», на Тузлу і українську азовську акваторію ніхто не зазіхає, а, отже, підтверджується непорушність кордонів, які остаточно демарковані, делімітовані, а непорушність їхня ще якось і ґарантується?

Стаття 3

Високі Договірні Сторони будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Статья 3

Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.

Чи справді РФ не здійснювала за десятиліття на Україну жодного економічного тиску, російські спецслужби не втручалися в соціальні й політичні процеси в нашій державі, добросовісно виконували міжнародні зобов’язання й не тиснули на світові організації в питаннях визнання Голодомору, організації церковного життя, мовної політики тощо? А якщо тиснули й не виконували, то статтю слід надалі відредаґувати.


«Великий» договір і міжнародні відносини

Здається натівське питання, події, пов’язані з російською інтервенцією в Грузії, з інформаційною війною тощо, і за духом, і за буквою суперечать текстові статей.

Стаття 4

Високі Договірні Сторони виходять з того, що добросусідство і співробітництво між ними є важливими факторами підвищення стабільності і безпеки в Європі і в усьому світі. Вони здійснюють тісне співробітництво з метою зміцнення міжнародного миру і безпеки. Вони вживають необхідних заходів для того, щоб сприяти процесу загального роззброєння, створенню та зміцненню системи колективної безпеки в Європі, а також посиленню миротворчої ролі ООН і підвищенню ефективності регіональних механізмів безпеки.

Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співробітничають у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.

Стаття 5

Високі Договірні Сторони проводять регулярні консультації з метою забезпечення подальшого поглиблення двосторонніх відносин і обміну думками щодо багатосторонніх проблем, які становлять взаємний інтерес. Вони у необхідних випадках координують свої позиції для здійснення узгоджених дій.

У цих цілях за згодою Сторін проводяться регулярні зустрічі на вищому рівні. Міністри закордонних справ Сторін зустрічаються не рідше ніж 2 рази на рік.

Робочі зустрічі між представниками інших міністерств і відомств Сторін дня обговорення питань, що становлять взаємний інтерес, проводяться в міру необхідності.

Сторони можуть створювати на постійній чи тимчасовій основі змішані комісії для вирішення окремих питань у різних галузях.

Статья 4

Высокие Договаривающиеся Стороны исходят из того, что добрососедство и сотрудничество между ними являются важными факторами повышения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире. Они осуществляют тесное сотрудничество в целях укрепления международного мира и безопасности. Они предпринимают необходимые меры с тем, чтобы способствовать процессу всеобщего разоружения, созданию и укреплению системы коллективной безопасности в Европе, а также укреплению миротворческой роли ООН и повышению эффективности, региональных механизмов безопасности.

Стороны прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами, и сотрудничают в предотвращении и урегулировании конфликтов и ситуаций, затрагивающих их интересы.

Статья 5

Высокие Договаривающиеся Стороны проводят регулярные консультации с целью обеспечения дальнейшего углубления двусторонних отношений и обмена мнениями по многосторонним проблемам, представляющим взаимный интерес. Они в необходимых случаях координируют свои позиции для осуществления согласованных действий.

В этих целях по согласованию между Сторонами проводятся регулярные встречи на высшем уровне. Министры иностранных дел Сторон встречаются не реже чем два раза в год.

Рабочие встречи между представителями других министерств и ведомств Сторон для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, проводятся по мере необходимости.

Сторонами могут создаваться на постоянной или временной основе смешанные комиссии для решения отдельных вопросов в различных областях.


Такі самі непорозуміння пов’язані зі статтями 6 і 7, особливо з огляду на оружне протистояння Росії та Грузії, коли російські кораблі без попередньої згоди брали участь в агресії проти дружньої нам країни.

Стаття 9

Високі Договірні Сторони, підтверджуючи рішучість прямувати шляхом скорочення збройних сил і озброєнь, сприятимуть процесу роззброєння і взаємодіятимуть у справі неухильного виконання угод у галузі скорочення збройних сил і озброєнь, в тому числі ядерних.

Статья 9

Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений, в том числе ядерных.

Чи справді виконує Росія положення щодо роззброєння, включно з ядерним?

І знову про мову

Стаття 12

Високі Договірні Сторони забезпечують захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території і створюють умови для заохочення цієї самобутності.

Кожна з Високих Договірних Сторін гарантує право осіб, що належать до національних меншин, індивідуально або разом з іншими особами, які належать до національних меншин, вільно висловлювати, зберігати і розвивати свою етнічну, культурну, мовну або релігійну самобутність і підтримувати і розвивати свою культуру, не зазнаючи будь-яких спроб асиміляції всупереч їх волі.

Високі Договірні Сторони гарантують право осіб, які належать до національних меншин, повністю і ефективно здійснювати свої права людини і основні свободи і користуватися ними без будь-якої дискримінації і в умовах повної рівності перед законом.

Високі Договірні Сторони сприятимуть створенню рівних можливостей і умов для вивчення української мови в Російській Федерації та російської мови в Україні, підготовки педагогічних кадрів для викладання на цих мовах у освітніх закладах і

надаватимуть з цією метою рівноцінну державну підтримку.

Високі Договірні Сторони укладають з цих питань угоди про співробітництво.

Статья 12

Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности.

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле.

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, полностью и эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы и пользоваться ими без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства перед законом.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и украинского языка в Российской Федерации, подготовки педагогических кадров для преподавания на этих языках в образовательных учреждениях, оказывать в этих целях равноценную государственную поддержку.

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат по этим вопросам соглашения о сотрудничестве.

Чи виконує путінсько-медведівська Росія з її ідеалами національної гегемонії та освяченням російського історичного імперіалізму й кривавих ідеалів царату настанови цієї статті? Чи якось пропагує у себе українську культуру тощо?

Цілком парадоксальною за теперішніх умов виглядає стаття 16:

Стаття 16

Високі Договірні Сторони взаємодіють в ООН та інших міжнародних організаціях, включаючи економічні, фінансові, надають підтримку одна одній у вступі до міжнародних організацій і приєднанні до угод і конвенцій, учасницею яких не є одна із Сторін.

Статья 16

Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, оказывают поддержку друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из Сторон.

А хіба кримінальні схеми на шталт РосУкрЕнерго не заперечують зміст статті 20? Хіба послідовно виконує Росія вимоги статті 24 у галузі реституції культурних цінностей? А скільки програм українською мовою лунає на повсякдень в російському етері? А екологічна згуба від ЧФ у Криму хіба не є порушенням статті 25 й 29? Зокрема, дані зарубіжної стратегічної розвідки свідчили про радіоактивне забруднення акваторії ще за 20 років до Чорнобиля…

Попередній синтагматичний та лексичний порівняльний аналіз текстів договору також не виявляє уваги до таких термінів, як реституція, ґарантії, мовна політика, відповідальність тощо (попередні результати комп’ютерного опрацювання тестів додаються (RUS) (UKR)).

Отож час порушив багато питань, на які нема відповіді у договорі, не визначені в ньому й механізми ґарантування його дієвості. А без таких механізмів договір не вартий того паперу, на якому він написаний. Ну і, звичайно, текст документу давно не відповідає європейським реаліям, які докорінно змінилися за останні десять років.

Втім, нам не звикати до парадоксів в україно-російській зовнішній політиці, – жодна з Високих Сторін за півроку до закінчення терміну договору, як це було ним передбачено, не звернулася до іншої з заявою про необхідність його переглянути. Тож договір автоматично пролонгований ще на 10 років.

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

«Земля. NET»

З 1 січня 2013 року в Україні відкриють для публічного доступу електронний Державний земельний кадастр. Старт віртуального кадастру вчора підтвердив під час презентації тестового режиму даної системи голова Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство) Сергій Тимченко.

Читать далее

 

Материалы по теме
Зал периодики

Любить Украину по-русски

Народ-доносоносец

В торговле с врагом

«Українська» доповідь Нємцова і країна брехунів

Как кремлевские сетевые тролли пытаются деморализовать украинцев

"Почему Путин не остановится, пока не уничтожит Украину"

Правила сожительства

Как жить вместе? Украинцы и русские в Украине - записки историка

Проценты чуть-чуть шевелятся

Структура русской украинофобии

Украина-Россия: понуждение к сотрудничеству

Источники российского поведения

Россия как правопреемница Золотой Орды

Если завтра война: как изменится экономика страны в случае военного вторжения со стороны России

Сколько должны друг другу Россия и Украина

Україна зменшує торгівлю з Росією. На черзі – відмова від газу

Они пришли с оружием и говорят, что хотят нас защитить. От кого?

Как не потерять Украину, теряя Крым

Відлік часу пішов: План дій із врегулювання кримської кризи

Зачем нам чужая земля

Путін знає брудний секрет Європи, а Росії може зашкодити лише її бюджет - англійський аналітик

Борщ сомнений

Крым-брюле

Наследники Октября и Февральская революция

Экономический кризис захватил две трети россиян

Кризис к нам приходит

Между достоянием и достоинством

Валютные рифы российской экономики

Как оправдывают колхозы и сталинщину

Валерий Зубов, Владислав Иноземцев: Позвольте стране развиваться

Позади Москва. Кремль открыл Украинский фронт в тылу у Януковича

Время стагнации и иллюзий

$15 млрд. и $268,5 - за что и почему

Ігор Уманський: Українську владу посадили на короткий повідок

Медведев передал Украине дефолт

Россия и Украина: после империи

Становится ли Россия мусульманской?

Напрасен ваш союз

Нас чекає дуже жорстке зіткнення з Росією. Лекція про стратегічну культуру сусіда.

Идентичность России, увы, – авторитарное государство со слаборазвитыми политическими институтами и высокой коррупцией

Эксперты об отношениях Украины и России: нет никакого "стратегического партнерства"

Секретная напряженность

Лукашенко лишится стабильного рубля

Допомогти Росії

Украинцы радикально изменили свое отношение к России, — опрос

Путин не всемогущий. Провал внешней политики России в Украине и его причины

Мы ничего не производим

Путин - Янукович: противоречий больше, чем успехов

ВВП без признаков жизни

Россия ударила по Украине ограничениями и напомнила о ТС

 

page generation time:0,305