Найпопулярнішим предметом ЗНО стала математика

Ре­єс­тра­ція на ЗНО-2022 три­ває вже май­же 3 тиж­ні. За цей час за­ре­єс­тру­ва­лись на ос­новну се­сію зов­нішнього не­за­леж­но­го оці­ню­ван­ня по­над 47 ти­сяч учас­ни­ків. А най­по­пу­ляр­ні­шим пред­ме­том ви­яви­ла­ся ма­те­ма­ти­ка.

Із 1 лю­то­го до 9 бе­рез­ня в Ук­ра­їні три­ва­ти­ме ре­єс­тра­ція на ЗНО. Се­ред пред­ме­тів бу­дуть і ті, які ви­пус­кни­кам шкіл за­ра­ху­ють як оцін­ки за ДПА.

Най­по­пу­ляр­ні­шим пред­ме­том цього ро­ку ста­ла ма­те­ма­ти­ка, її хо­чуть склас­ти по­над 30 ти­сяч ви­пус­кни­ків. І це до­сить нес­по­ді­ва­но, ад­же єди­ний пред­мет, який пот­рі­бен для всту­пу на будь­-яку спе­ці­аль­ність — це ук­ра­їнсь­ка мо­ва.

За­раз лі­де­ри се­ред пред­ме­тів за кіль­кіс­тю за­ре­єс­тро­ва­них на ЗНО виг­ля­да­ють так:

  • математика — 40 898;
  • історії України — 35 702;
  • української мови і літератури — 33 378;
  • географія — 24 468;
  • англійська мова — 22 000;
  • біологія — 16 115.

Джерело
НЕ ПРОПУСТИІНШІ НОВИНИ